Innova Manure, een korte voorstelling

Innova Manure staat voor “Innovations in Manure Processing”, wat zoveel betekent als “Innovaties in Mestverwerking”. Het bedrijf vindt zijn oorsprong in de varkenshouderij en is ontstaan uit een fundamentele noodzaak: zonder mestverwerking heeft de veeteelt in Vlaanderen immers geen toekomst-perspectieven. Vanuit die context heeft het bedrijf een vooruitstrevend en baanbrekend procédé ontwikkeld voor de verwerking van biologisch voorbehandelde mest, met integrale verwijdering van de aanwezige nutriënten (stikstof en fosfor). Het procédé levert voor het eerst in het landschap van de Vlaamse mestverwerking een loosbaar/herbruikbaar water op; iets wat tot op heden technisch en/of economisch niet haalbaar was met de huidige stand der techniek Het bedrijf won in 2007 de prijs van de Vlaamse Overheid voor beste startersbedrijf (Bizidee) en de ondernemingswedstrijd Enterprize 2007 in de categorie projecten. Recent werd het bedrijf ook gelauwerd als één van de laureaten van de innovatiecampagne van het Innovatiestandpunt Boerenbond voor ons onderzoek rond hergebruik van water.

Een piloot-installatie in Ichtegem...

Het procédé om van mest na een biologische voorbehandeling water te maken werd voor het eerst op grote schaal in Ichtegem uitgetest. Het systeem is operationeel sinds april 2006 en verwerkt nu succesvol maandelijks ca. 250,000 – 400,000 l mest. De laatste stappen in dit procédé omvatten een complexe cascade van aangelegde moeraslanden, waarbij er dus ook een natuur-waarde wordt gecreëerd, gekoppeld aan het oplossen van het mestprobleem.

Van mest tot water doorheen een labyrint van moerassen...

De technologie is ontwikkeld met financiële steun van het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) met begeleiding van het Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie van de Universiteit Gent. Momenteel is de techniek het onderwerp van een internationaal octrooi (Octrooinummer: EP08151629.6) en wordt het systeem aan snel tempo in Vlaanderen geïntroduceerd.

Een complexe, gestuurde eco-toop….

Ook de interactie met microbieel leven en macro-invertebraten in het systeem speelt een rol: in tegenstelling tot wat men zou vermoeden, doen de planten immers maar een deel van het werk, ook microbiële gemeenschappen en groter waterleven dragen hun steentje bij. Dit precaire evenwicht dient door de mens in juiste banen te worden geleid om te komen tot een water dat zowel biologisch als fysico-chemisch aan alle kwaliteitseisen voldoet. Immers, zonder de juiste milieutechnische begeleiding zou een dergelijk systeem snel vastlopen. Innova Manure blijft dan ook betrokken bij de operationele fase van de aangelegde tertiaire zuiveringsinstallaties aan de hand van periodieke monitoring, register van de waterhuishouding, massabalansen voor de diverse lozingsparameters, operationele aansturing van de installatie en het verschaffen van de nodige richtlijnen voor goede werking van het constructed wetland.

Het kostenplaatje…

De technologie werd ontworpen om een alternatief te bieden voor het uitrijden van dunne mest nadat deze reeds gedeeltelijk werd verwerkt in een biologie. Dit uitrijden kost nog ca. 3 – 5 €/t. Het procédé om deze dunne verarmde mest verder te verwerken tot loosbaar/herbruikbaar water kost, inclusief operationele- en investeringskosten, ca. 3 – 4 €/t. Als benodigde oppervlakte mag je rekenen dat elke vierkante meter van de nazuivering jaarlijks grosso modo duizend liter van de voorbehandelde mest kan verwerken.

Blijvend innoveren…

Nu deze systemen hun deugdelijkheid naar mestverwerking hebben bewezen, wordt er verder onderzoek verricht naar de mogelijke opties voor hergebruik van het eindwater: spoelwater voor stallen, koelwater voor daken, drinkwater voor dieren, proceswater… Daarnaast wordt ook nagegaan hoe de biodiversiteit in de aangelegde systemen evolueert. Tenslotte wordt ook blijvend optimaliserend onderzoek verricht naar plantselectie, de juiste substraten, de interactie tussen de vele componenten en de sturing van het systeem.