Dr. Ir. Erik Meers heeft zijn Bachelor en vervolgens Masteropleidingen als bio-ingenieur in de Cel- & Genbiotechnologie vervuld aan de Universiteit Gent van 1994-1999. Vervolgens bekwam hij, eveneens aan de Universiteit Gent, een bijkomende Master in Milieuwetenschappen en –Technologieën in 2000. In 2005 behaalde hij een doctoraat in Toegepaste Milieuchemie (Universiteit Gent). In 2001-2002 versterkte hij zijn opleiding met een cursus Multivariate Statistiek aan het Instituut voor Permanente Vorming (IvPV, UGent) en in 2007-2008 vervolledigde hij succesvol een management opleiding (KMO Excellence) aan de Vlerick Management School.

Hij verricht onderzoek in milieutechnologie en milieuchemie van anorganische componenten, met een focus op zware metaalproblematiek in vervuilde sedimenten en bodems, en nutriëntproblematiek (stikstof, fosfor) gerelateerd aan mestoverproduktie in Vlaanderen. Inzake metaalverontreinigde bodems verricht en coördineert hij onderzoek naar risico-gebaseerde technieken als stabilisatie en fytoremediatie, waarin betracht wordt te komen tot een revalorisatie van matig en diffuus verontreinigde terreinen. Eén van de focuspunten in dat onderzoek is de betrachting om non-food teelten zoals vezel-, papier- en energieteelten op marginale gronden te stimuleren. Inzake mestverwerking heeft hij i.s.m. Ivan Tolpe een gepatenteerd procédé ontwikkeld om mest na te zuiveren tot water dat geschikt is voor lozing op oppervlaktewater of voor hergebruik binnen de landbouw. De valorisatie van deze technologie naar Vlaanderen toe wordt uitgedragen door Innova Manure, een bedrijf dat bij bedrijfsoprichting reeds werd beloond met de prijzen voor beste bedrijfsoprichting 2007 van de Vlaamse regering (Bizidee) en vervolgens werd bekroond als beste bedrijfsproject 2007 door Vlerick / VBO (Enterprize). Het bedrijf werd vervolgens in 2008 gelauwerd door de Boerenbond in kader van de Innovatieprijs 2008 in de categorie Milieutechniek voor baanbrekend werk inzake hergebruik van gezuiverd agrarisch afvalwater binnen de landbouw. Ook gerelateerd aan mestverwerking heeft E. Meers een procédé mede op punt gesteld en ter octrooiering ingediend voor naverwerking van digestaat komende van vergistingsinstallaties tot een loosbaar / herbruikbaar water enerzijds en een exporteerbare bodemverbeteraar geschikt voor Franse akkerbouw anderzijds.

Sinds 2007 begeleidt hij tevens een energie-consortium met sterke focus op duurzame ontwikkeling (Eneco Energie) in de ontwikkeling van haar hernieuwbare energieprojecten en in de ontwikkeling van toegepast industrieel / wetenschappelijk onderzoek terzake.